ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីករណីជំងឺឆ្លងភ្នែកក្រហម កំពុងកើតថ្មីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងបណ្តាលខេត្តមួយចំនួននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា