ក្រសួងធនធានទឹក​ជូនដំណឹងពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសម្រាប់ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង អំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅបង្គួរ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖